FOTOSYNTEZA CZY ASYMILACJA?

Ważne jest, że w tym momencie padło słowo fotosynteza. Nabiera ono szczególnego znaczenia, gdy dyskutuje się problemy wyżywienia świata, podróży kosmicz nych itp. Pojęcie fotosyntezy, znane naukowcom od dawna, w języku potocznym nie jest jeszcze bardzo rozpowszechnione. Zamiast niego, zarówno w starszych książ kach biologicznych, jak i w niektórych artykułach prasowych, wciąż jeszcze spotyka się określenie asymilacja jako synonim fotosyntezy. Tak’ jednak nie jest. Asymilacja (łac. assimilatio, od similis = podobny) polega na upodobnianiu substancji z oto- czenia do składników własnego ciała, na przyswajaniu ich. Nie sprowadza się to tylko do przyswajania węgla, a więc C0,->[CH,0], ale także do przyswajania azotu, np. NO) -9- [NH.J, siarki SO.,–[SH] i wielu innych.

Jeśli zaś mamy na myśli fotosyntezę, to musimy przynajmniej powiedzieć asymilacja dwutlenku węgla. Ale i to nie jest wystarczająco ścisłe. Istnieje bowiem szereg organizmów, które są w stanie asymilować CO, nie wykorzystując energii świetlnej. Wyszukują one w swoim środowisku zredukowane związki, utleniają je, uwalniają przy tym energię chemiczną lub wodór i zużywają je do zredukowania CO,. Syntetyzują w ten sposób potrzebne węglowodany przy udziale energii chemicznej. Poprawnie nazywamy ten proces chemosyntezą. Redukcję CO, przy udziale energii świetlnej należy więc określić jako fotosyntezę (gr. phos = światło). W przyszłości będziemy się więc posługiwali tym wygodnym i ścisłym pojęciem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *